برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تغييرات، تيمار

ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)Date9/1/139121/1/139115/2/139131/2/13915/3/139120/3/13917/4/139120/4/13918/6/139125/12/13915/5/1392 Days Depth01238545974921051553524870-3019.6918.8018.0214.7820.5715.0414.8214.4414.3124.3016.0030-6020.6319.8619.4816.7921.0117.8515.6415.2914.8125.7817.1760-9021.5521.4820.1216.9221.3118.0716.0215.8715.3929.0917.89جدول 13-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، تيمار

ارديبهشت……………………………….79 شکل 43-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت………..79شکل 44-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت پسماند، جامعه محلی، محیط زیست

10 درصد آگاهی محیط‌زیستی بالایی داشته‌اند. همچنین، رابطههای «سن، سطح تحصیلات، محل تولد، بومی بودن، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و نزدیکی با طبیعت با فرهنگ محیط‌زیستی»، «آگاهی محیط‌زیستی و نگرش محیط‌زیستی»، «آگاهی محیط‌زیستی و رفتار ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان نامه مواد غذایی، سطح تحصیلات، انتخاب عقلانی

داشته، اما نسبت به تغییراتی جهت رفع مسایل محیط‌زیستی خوش‌بین بوده‌اند. نتایج دیگر نمایان‌گر این بوده که اغلب آموزش‌ها در سطح تئوری ارائه می‌شوند، در حالی‌که، این سطح از آموزش‌ها تغییر چندانی در نگرش و ادامه مطلب…