منابع پایان نامه و مقاله درباره : ادراک از مفید بودن و سهولت استفاده : بانکداری الکترونیک

از یک تابع هزینه «مشخصات تولید» برای تشخیص منابع پرداخت تغییر تکنولوژی بانکداری اروپا استفاده و منافع مربوطه را برآورد می کنند. بر اساس نتایج این مطالعه سهم پرداخت های الکترونیکی در ۱۲ کشور اروپایی از ۴۳% در سال ۱۹۸۷ به ۷۹% در سال ۱۹۹۹ افزایش یافته و ۳۲ بیلیون دلار معادل ۳۸/۰ درصد از تولید ناخالص این ۱۲ کشور پس انداز می شود. (هامفری و همکاران،۲۰۰۶)

این مطالعات منافع حاصل از پرداخت های الکترونیک را مورد بررسی و تخمین قرار می دهند. آن ها ابتدا وضعیت گسترش پرداخت های الکترونیک را در ایالات متحده ، ژاپن ، نروژ و اروپا مورد بررسی قرار      می دهند و سپس به بررسی هزینه ها ، قیمت گذاری و انتخاب پرداخت بر اساس سه روش انجام پرداخت های خرد در کشور نروژ شامل دریافت پول از خودپردازها ، نوشتن چک و استفاده از کارت بدهی در پایانه فروش می پردازند. آن ها یک مدل عمومی انتخاب پرداخت تصریح نموده و با بهره گرفتن از آمار بانک های تجاری و پس انداز نروژ طی سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵ مدل مذکور را برآورد می کنند. نروژ قیمت گذاری مبتنی بر هزینه خدمات پرداخت را برای رونق خدمات الکترونیکی به طور فعال به کار گرفته است و این مدل – در میانگین نمونه- کشش های جایگزینی پرداخت ، قیمتی و متقاطع قیمتی مرتبط با این امر را تخمین می زند. تاکید این مطالعه بر پرداخت های خرد در نقطه فروش و هم چنین استفاده از پول (که در استفاده از خودپرداز منعکس می شود) ، چک ها و استفاده از کارت بدهی الکترونیک را پوشش می دهد . نتایج این مطالعه نشان می دهد که کاربران کاملا بر قیمت گذاری صریح خدمات پرداخت حساس هستند و این نوع قیمت گذاری منافع مشاهده شده از پرداخت های الکترونیک را تشدید خواهد کرد. در حقیقت ، نروژ از داشتن ۹۰ درصد پرداخت های غیر نقدی به شکل کاغذی در سال ۱۹۸۷ به داشتن ۶۰ درصد این پرداخت ها به شکل  الکترونیک در سال ۱۹۹۶ حرکت کرده است. برآورد می شود حرکت از وضعیت ۱۰۰ درصد پرداخت های کاغذی به سمت وضعیت  ۱۰۰ درصد پرداخت های الکترونیکی در نروژ – تنها به ازای هزینه های بانکی – موجودی پس انداز حدود ۱۸۸ دلار به ازای هر شخص در یک سال یا ۶/۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال شود. از منظر سیاست عمومی ، این مطالعه نشان می دهد که چگونه کشور نروژ انتقال به سمت  پرداخت های الکترونیک را به طور موفقی تسهیل کرده است و یک برآورد تقریبی از منافع اجتماعی مشاهده شده فراهم می آورد. (هامفری و همکاران ،۲۰۰۶)

محقق مسائل مربوط به اثرات شبکه در شبکه های پرداخت را بررسی می کند.  نویسنده با بهره برداری از مجموعه آماری صنعت کارت پرداخت ، وجود اثرات بانک خانگی ( تمرکز پرداخت روی یک شبکه پرداخت منفرد) و لوپ بازخورد مثبتی را بین استفاده مصرف کنندگان و پذیرش صاحبان کسب و کار نشان می دهد. (ریسمن ،۲۰۰۴)

اثرات عوامل اقتصادی و نهادی را روی پنج نوع از ابزارهای پرداخت کاغذی و الکترونیکی بررسی         می کنند. چندین متغیر مطالعه می شود: قیمت و درآمد ، تجهیزات (نگهداری پول) ، دسترسی پرداخت (Pos , ATM) و در نهایت متغیرهای نهادی (جرم و تمرکز سیستم بانکی) . نتایج اقتصادی اثر محدودی را برای خود قیمت و اثر مثبتی را برای خودپردازها و پایانه های فروش برای استفاده از کارت های پرداخت نشان می دهد. (هامفری و همکاران ،۱۹۹۶)

۲-۲-۲٫ مروری بر مطالعات و وضعیت موجود در ایران

مطالعه ای در ایران به بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران از بعد تقاضای خدمات بانکی می پردازد. در این مطالعه به بررسی مشاهدات آماری نمونه انتخابی مشتریان در سطح شعب بانک ها پرداخته می شود . نتایج این بررسی از مقایسه  همبستگی بین هر یک از عوامل با شاخص مورد نظر بانکداری الکترونیک به دست آمده است. (اللهیاری فرد ، ۱۳۸۴)

نتایج این بررسی از مقایسه همبستگی بین هر یک از عوامل با شاخص مورد نظر بانکداری الکترونیک  به دست آمده است. بر اساس این نتایج ، عوامل موثر بر پذیرش  بانکداری الکترونیک  در ایران را می توان در سه طبقه ، عوامل جمعیتی ، معیشتی و فرهنگی- آموزشی طبقه بندی کرد. از میان دو عامل دموگرافیک ، بین جنسیت و پذیرش بانکداری الکترونیک رابطه معنی داری وجود ندارد و در ارتباط با سن مشتریان ، افراد سالمند گرایش کمتری به بانکداری نوین دارند. رابطه معنی داری بین سابقه مشتری بانک بودن و گرایش به بانکداری الکترونیک  مشاهده نشده است. بین سطح سواد مشتریان و ایجاد بسترهای فرهنگی توسط دولت ها یا بانک ها در پذیرش بانکداری الکترونیک   نیز رابطه مستقیمی مشاهده شده است. نتایج مربوط به خرید مشتریان از فروشگاه های پذیرنده کارت بانکی از طریق دستگاه POS بدین ترتیب است: بین سن مشتریان و خرید از فروشگاه ها توسط کارت رابطه معکوس وجود دارد . هرچه سن مشتریان بیشتر شود ، مشتریان در درجه اول به دلیل عدم آشنایی و مهارت و در درجه دوم  به دلیل عدم اطمینان ، تمایل به پرداخت توسط کارت ندارند.

بر اساس داده های پیمایشی جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در میان مراجعه کنندگان بانک ها ، با بهره گرفتن از یک مدل انتخاب لاجیت ، عوامل موثر بر استفاده از کارت بانکی در نقطه فروش (POS) را مورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج بدست آمده ، احتمال استفاده از POS در میان افراد جوان تر و دارای تحصیلات و درآمد بالاتر بیشتر است. هم چنین ، بر اساس داده های جمع آوری شده حدود ۷۰ درصد افراد ، تاثیر تبلیغات و اطلاع رسانی را در جذب تمایل افراد به استفاده از دستگاه های POS زیاد می دانند. بر اساس این آمار، فروشگاه های زنجیره ای ، سوپرمارکت ها ، پاساژها ، مراکز یا مجتمع های فروش و پمپ بنزین ها به ترتیب از بیشترین میزان ارجحیت مشتریان برای نصب دستگاه های POS برخوردارند. (چشمی ،۱۳۸۵)

۲-۲-۳٫ ادراک از مفید بودن و سهولت استفاده

ادراک از مفید بودن به میزان تصور فرد در مورد بهبود عملکرد شغلی در سازمان با بهره گرفتن از یک تکنولوژی خاص اشاره دارد. (دیویس و وارشو[۱]، ۱۹۸۹)

ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده به درجه ای اطلاق می شود که شخص ، معتقد است که یادگیری نحوه استفاده و کارکردن با یک سیستم خاص نیازمند تلاش اندکی از لحاظ ذهنی است. (وانگ و دیگران ، ۲۰۰۳)

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

تحقیقات انجام شده نشان می دهد ادراک از سهولت استفاده بر قصد استفاده تاثیر دارد که این تاثیر ممکن است به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم از طریق اثر آن بر مفید بودن درک شده باشد.  در واقع فن آوری های اطلاعاتی که استفاده از آن ها آسان است برای افراد ، کمتر جنبه تهدید کنندگی دارند. (مون و کیم [۲]، ۲۰۰۱)

پژوهش های زیادی نشان می دهد که ادراک از مفید بودن و ادراک از سهولت استفاده نقش حیاتی و تعیین کننده ای در پیش بینی رفتار استفاده کنندگان در پذیرش فن آوری دارد. (کلیک[۳]، ۲۰۰۸)

زمانی که افراد و کسب و کارها از بانکداری الکترونیکی می توانند در هر زمان و  در هر محل آماده و مجهز مناسبی استفاده کنند ویژگی زمان ، سهولت و راحتی محل احتمالا مهم ترین وجه تمایز آن از بانک داری سنتی است.

از زمانی که  ویژگی های کیفیت هم چون درستی و صحت ، امنیت ، سرعت شبکه ، سهولت و راحتی ، تجربه مشتری به درک سودمندی و تمایل استفاده از درجه های متفاوت کمک می کنند ، به وسیله توسعه و گسترش آن ها  نهادها و موسسات مالی قادر به ارتقای اثر بخش تر مشتری بانکداری الکترونیکی هستند و زمان لازم برای این نوآوری مالی جهت تضمین پذیرش بازار را کاهش می دهند. (لین و چانگ ، ۲۰۰۲)

سهولت استفاده ادارک شده یک وب سایت عامل تعیین کننده رضایت مشتری و کسب و کارها از بانکداری الکترونیکی است و در نتیجه تاثیر غیر مستقیم بر وفاداری و تبلیغات شفاهی دارد. سهولت استفاده دریافتی بهتر ، درک بهتری از محتویات و کاربردهای وب سایت ارائه می نماید. به طوری که این موضوع می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری در توسعه رفتارهای اثر بخش مشتری مانند  وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت در بانکداری الکترونیکی داشته باشد.(لوئیز و میگوئل ، ۲۰۰۷)

 

سهولت استفاده وب سایت به جنبه های مختلفی مانند سادگی یادگیری مدیریت سیستم برای کاربر ، آسانی به خاطر سپاری عملیات پایه ، میزان کارایی طراحی سایت ، درصد کاهش خطا و رضایت کلی کاربر در زمینه مدیریت کردن بستگی دارد. (ویرز و چو ، ۲۰۰۲)

 

۲-۲-۴٫ سهولت ( راحتی- آسایش)

زمانی که افراد از بانکداری الکترونیکی می توانند در هر زمان و در هر محل آماده و مجهز مناسبی استفاده کنند ، ویژگی زمان ، سهولت و راحتی محل ، احتمالا مهم ترین وجه تمایز آن از بانکداری سنتی است. از زمانی که ویژگی های کیفیت هم چون درستی و صحت ، امنیت ، سرعت شبکه ، سهولت و راحتی ، تجربه مشتری به  درک سودمندی و تمایل به استفاده از درجه های متفاوت کمک می کنند ، به وسیله توسعه و گسترش آن ها ، نهادها و موسسات مالی قادر به ارتقای اثر بخش تر مشتری بانکداری الکترونیکی هستند و زمان لازم برای این نوآوری مالی جهت تضمین پذیرش بازار را کاهش می دهند. (لیائو و چانگ ، ۲۰۰۲)

سهولت استفاده ادراک شده یک وب سایت عامل تعیین کننده رضایت مشتری از  بانکداری الکترونیکی است و در نتیجه تاثیر غیر مستقیم بر وفاداری و تبلیغات شفاهی دارد. بنابراین می تواند برای اکثر سازمان ها به عنوان یک متغیر مداخله گر مهم در جلب رضایت و ایجاد وفاداری در مشتریان تلقی گردد. سهولت استفاده دریافتی بهتر، درک بهتری از محتویات و کاربردهای وب سایت ارائه می نماید. به طوری که این موضوع می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری در توسعه رفتارهای اثربخش مشتری مانند رضایت ، وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت در بانکداری الکترونیکی داشته باشد. (لوئیز و میگوئل[۴]، ۲۰۰۸)

سهولت استفاده وب سایت به جنبه های مختلفی مانند یادگیری مدیریت سیستم برای کاربر ، آسانی به خاطر سپاری عملیات پایه ، میزان کارایی طراحی سایت ، درصد کاهش خطا و رضایت کلی کاربر در زمینه مدیریت کردن بستگی دارد. (ویرز و چو ، ۲۰۰۲)

در یک تعریف ساده می توان گفت منظور از سهولت استفاده در بانکداری الکترونیکی، سادگی و راحتی استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها مانند اینترنت بانک ، تلفن بانک ، موبایل بانک ، خودپردازها و …     می باشد. (غفاری آشتیانی و ایرانمنش ، ۱۳۹۰)

 

[۱]- Davis & Warshaw

[۲]- Moon & kim

[۳]- Clik

[۴]- Luis & Miguel