پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع ایران باستان، شیخ اشراق، سیر و سلوک عرفانی

ا به سوي آن فرا مي‏خواندند، حتي شاهان، آتشكده مي‏ساختند و نخستين كسي كه براي آتش، آتشكده بنياد كرد، هوشنگ بود، پس از او جمشيد و فريدون و آن گاه كيخسرو و ديگر پادشاهان. در ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق با موضوع دوره قاجار، ایران باستان، طرح و نقش

ادیان باستان)آیین مهر(…………………………………….18فصل سوم :نمادهایمهری…………………….. 213-1 نگارگری………………………………… 223-2 نور……………………………………. 2333_ فرش بافی دردوره قاجار……………………. 24 3-4 نماد…………………………………….253-5 اسطوره…………………………………..253-6 نشانه شناسی………………………………….. 263-7 نمادهای مهری…………………………………… 273-7-1 زن…………………………………….. 273-7-2 نور و آتش……………………………………..283-7-3 آتش……………………………………..323-7-4 ماه……………………………………. 333-7-5 خورشید…………………………………..333-7-6 آب…………………………………….. 363-7-7 ادامه مطلب…

By mitra6--javid, ago