دانلود پایان نامه

شیوع مواجهه بدون توجه به بیماری اندازه گیری شود که از نوع توصیفی است. و اگر شیوع بیماری در آنهایی که مواجهه مورد نظر را دارند و آنهایی که مواجهه ندارند، اندازه گیری شده باشد، مطالعه تحلیلی خواهد بود. در مطالعات مقطعي معمولا به آساني قابل اجرا هستند. بنابراين اين نوع مطالعات به وفور براي برنامه ريزي مبتني بر شواهد اجرا مي شوند.

جامعه آماری
جامه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان واحد دلفان می باشد. لازم به ذکر است که این جامعه آماری تمام رشته های تحصیلی این دانشگاه را شامل 480نفر می باشد.
نمونه گیری و روش نمونه گیری
در این پژوهش جهت نمونه گیری ابتدا با استفاده از روش های تعیین حجم نمونه مانند روش کرجسی و مورگان میزان حجم نمونه انتخاب می شود.( این روش دارای جدولی از پیش تهیه شده است که ستون های آن نشان دهنده ی اندازه جامعه و ردیف های آن حجم نمونه را به نشان می دهند)سپس با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با تعداد دانشجو هر رشته نمونه ها به صورت تصادفي انتخاب می شوند.با توجه به جدول کرجسی و مورگان از 480 نفر 214 نفر انتخاب شده است که 107 نفر دختر و107 پسر که با توجه به تعداد داشجویان هر رشته افرادی که از آن برای نمونه انتخاب می شود بیشتر خواهد بود.

ابزار پژوهش
با توجه به متغیرهای بکارگرفته شده، در این تحقیق ابزار مورد استفاده در این پژوهش 3 نوع پرسشنامه مربوط به هوش معنوی ، سلامت روانی و سبک های دلبستگی می باشد .
اولین پرسشنامه بکار گرفته شده در این پژوهش در ارتباط با هوش معنوی می باشد.پرسش نامه هوش معنویی توسط عبدالله زاده و همکاران در سال 1388 تهیه شده و دارای 29 ماده می باشد که به روش لیکرت نمره گذاری می شود.
پایایی این پرسشنامه درمرحله مقدماتی به روش آلفا برابر 87/0 بوده و در مرحله نهایی پرسشنامه روی 280 نفر گروه نمونه اجرا شد که پایایی در این مرحله 89/0درصد به دیت آمد. که نشان دهنده اعتبار و روایی خوب این پرسشنامه می باشد.
دومین ابزار در این پژوهش پرسشنامه سلامت روانی است. در این پژوهش از پرسشنامه GHQ-28 گلدبرگ و هیلر که در سال 1979 ارائه شده استفاده می شود. این پرسشنامه به منظور شناسایی اختلالات روانی غیر روان پریشی تدوین گردید که به طور وسیعی از ان برای تشخیص اختلالات خفیف روانی و غربال گری اختلالات روانشناختی غیر سایکوتیک در مراکز درمانی و سایر جوامع در موقعیتهای مختلف استفاده می شود.
هومن درسال 1377 ،کسب نمره 23 و بالاتر نشانگر عدم سلامت عمومي و کسب نمره پايين تر از 23 نشانگر سلامت رواني مي باشد.اين پرسشنامه در تحقيقات مختلف بكار رفته و داراي اعتبار مناسبي است.هومن در سال 1377 آلفاي كرونباخ را براي مقياس هاي علائم جسمانی 85/0 ، علائم اضطراب و اختلال 87/0 ، نارسایی اجتماعی 79/0 و برای کل مقیاس که نشان دهنده سلامت روانی است برابر 85/0گزارش کرده است.
سومین ابزار این پژوهش پرسشنامه مقیاس دلبستگی می باشد. که برای سنجش دلبستگی از مقیاس سبک های دلبستگی هازن و شیو (1987) استفاده خواهد شد. این ابزار شامل سه عبارت توصیفی از احساس های فردی درباره نزدیکی و صمیمیت در روابط است که آزمودنی های موافقت و مخالفت خود را با هر علارت روی یک مقیاس نه درجه ای نشان می دهند. روایی و اعتبار این پرسشنامه توسط قنبری در سال 1385 در پژوهشی تحت عنوان رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی با احساس غربت، با استفاده از آزمون کرونباخ به میزان 64/0 درصد بیان شده است.
شیوه گرد آوری داده ها
در این پژوهش پس از تهیه پرسشنامه ها به تعداد مورد نیاز، به دانشگاه مذکور مراجعه شده و پس از اخذ مجوز مورد نیاز نسبت به پخش پرسشنامه ها اقدام می شود.و جهت گردآوری داده های مورد نیاز (پرسشنامه ها) بصورت مستقیم در دانشگاه حضور یافته و نسبت به جمع آوری داده ها اقدام می شود.
روش تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیلی داده های مورد استفاده از شاخص های آماری مانند فراوانی ، مبانگین و انحراف استاندارد و همچنین تحلیل رگرسیونی چند متغیری، آزمون تی مستقل و ضزیب همبستگی پیرسون استفاده می شود. که جهت انجام محاسبات این بخش از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد. بدین صورت که ابتدا همبستگی بین متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تعیین شده می شود. از رگرسیون خطی نیز برای تعیین میزان تاثیر متغیر ها با استفاده از ضریب تعیین استفاده می شود. و از آزمون تی تست نیز برای مقایسه میانگین گروه ها استفاده می شود .